COVID - 19
25-03-2020 17:07

"20 ათასზე მეტი ადამიანი შემოწმდა, მათგან ტემპერატურა 25-ს დაუფიქსირდა, საყურადღებოა 2 პაციენტი" - ბოლო ცნობები მარნეულიდან და ბოლნისიდან

"20 ათასზე მეტი ადამიანი შემოწმდა, მათგან ტემპერატურა 25-ს დაუფიქსირდა, საყურადღებოა 2 პაციენტი" - ბოლო ცნობები მარნეულიდან და ბოლნისიდან

მარ­ნე­ულ­სა და ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში სპე­ცი­ა­ლურ­მა ჯგუ­ფებ­მა 20 ათას­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი შე­ა­მოწ­მეს და მათ­გან ტემ­პე­რა­ტუ­რა მხო­ლოდ 25-ს და­უ­ფიქ­სირ­და,- ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის პრესს­პი­კერ­მა ირაკ­ლი ჩი­ქო­ვან­მა კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნი­ლი უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

ბოლ­ნი­სი­დან და მარ­ნე­უ­ლი­დან ჩა­მო­ტა­ნი­ლი სურ­სა­თი კო­რო­ნა­ვირუ­სის გა­და­დე­ბის საფრ­თხეს არ ქმნის - რე­კო­მენ­და­ცია სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტროს­გან
მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, ვი­საც სი­ცხე და­უ­ფიქ­სირ­და, სა­ყუ­რა­დღე­ბო მხო­ლოდ ორია.

„იცით, რომ და­ვი­წყეთ ინ­ფორ­მი­რე­ბას­თან ერ­თად გარ­კვე­უ­ლი შე­მოწ­მე­ბე­ბი ორი­ვე რა­ი­ო­ნის. ჯგუ­ფებ­მა, რო­მე­ლიც და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლია ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვლო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­თა და მე­დი­კო­სე­ბით, უკვე შეძ­ლეს 20 ათას­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა, ატა­რე­ბენ გარ­კვე­ულ გა­მო­კი­თხვებს, უზო­მა­ვენ სი­ცხეს და ტარ­დე­ბა პრო­ტო­კო­ლით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. აქე­დან მხო­ლოდ 25 ადა­მი­ანს და­უ­ფიქ­სირ­და სი­ცხე, აქე­დან სა­ყუ­რა­დღე­ბო იყო ორი და შე­სა­ბა­მი­სად ისი­ნი მო­თავ­სე­ბუ­ლე­ბი არი­ან სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მარ­ნე­ულ­ში“, - გა­ნა­ცხა­და ჩი­ქო­ვან­მა.

ირაკ­ლი ჩი­ქო­ვა­ნის გან­ცხა­დე­ბით, სა­გან­გე­ბო რე­ჟიმ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი ბოლ­ნის­სა და მარ­ნე­ულ­ში აღ­მო­ფხვრი­ლია. რო­გორც ჩი­ქო­ვან­მა აღ­ნიშ­ნა, იზო­ლა­ცია ორი­ვე რე­გი­ონ­ში უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია.

„სა­გან­გე­ბო რე­ჟი­მი მარ­ნე­ულ­სა და ბოლ­ნის­ში გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლია მხო­ლოდ და მხო­ლოდ 48 სა­ა­თია. თა­ვი­დან იყო გარ­კვე­უ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყო მო­სახ­ლე­ო­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბას­თან, თუმ­ცა, მინ­და გი­თხრათ, რომ დღეს ეს არის აღ­მო­ფხვრი­ლი. ძა­ლი­ან ეფექ­ტი­ა­ნად იმუ­შა­ვეს, რო­გორც სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა, ასე­ვე სამ­ხედ­რო­ებ­მა. სრუ­ლად არის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი იზო­ლა­ცია და ასე­ვე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არის სრუ­ლად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია ამ ორი­ვე რა­ი­ონ­ში არის მშვი­დი. ჩვე­ნი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ამ ორი­ვე რა­ი­ონ­ში მშვი­დად ეპყრო­ბი­ან იმ ვი­თა­რე­ბას, რაც არის დღეს მარ­ნე­ულ­სა და ბოლ­ნის­ში. აქვე მინ­და მთავ­რო­ბის სა­ხე­ლით მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო, ეს ზო­მე­ბი არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის­თვის და მთლი­ა­ნად, მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის“, - გა­ნა­ცხა­და ჩი­ქო­ვან­მა.

წყარო:www.ambebi.ge

კომენტარები
        მსგავსი სიახლეები