COVID - 19
08-04-2020 16:46

"არც ნიღბები გვაქვს, არც ხელთათმანები... უარს ვამბობ მორიგეობაზე" - ცხინვალში ექიმი, რომელმაც კარანტინის პირობები გააპროტესტა, სამსახურიდან დაითხოვეს

"არც ნიღბები გვაქვს, არც ხელთათმანები... უარს ვამბობ მორიგეობაზე" - ცხინვალში ექიმი, რომელმაც კარანტინის პირობები გააპროტესტა, სამსახურიდან დაითხოვეს

"პა­ნი­კის ად­გი­ლი არ არის იმ გემ­ზე, სა­დაც შენს გარ­და, კი­დევ უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი იმ­ყო­ფე­ბა. პა­ნი­კი­ო­რე­ბი, მით უფრო, სა­ხელ­მწი­ფო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ე­ბი, გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბი­ან. ადა­მი­ა­ნი, გან­სა­კუთ­რე­ბით ექი­მი, რო­მელ­საც ახლა უკვე ეში­ნია ვირუ­სის, რო­მე­ლიც არ მი­დის სამ­სა­ხურ­ში, და­ექ­ვემ­და­ბა­რე­ბა გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას" - ასე გა­მო­ეხ­მა­უ­რა ე.წ. სამ­ხრეთ ოსეთ­ში ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის COVID-19-ის გარ­შე­მო და­წყე­ბულ პა­ნი­კას ანა­ტო­ლი ბი­ბი­ლო­ვი.

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, ბი­ბი­ლოვ­მა "დე­პუ­ტა­ტებ­თან" სა­უბ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და, რომ ის ღე­ლავ­და, და­უც­ვე­ლი ექი­მე­ბის გამო. ამის შემ­დეგ, ის ცხინ­ვა­ლის ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფოს ეს­ტუმ­რა და პი­რო­ბე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ინ­ტერ­ნეტ­ში წე­რენ, რომ ბი­ბი­ლო­ვი უკ­მა­ყო­ფი­ლო არ ჩან­და, თუმ­ცა სა­კი­თხა­ვია, რა აძ­ლევს მას ამ ვი­თა­რე­ბა­ში ოპ­ტი­მიზ­მის სა­ფუძ­ველს.

ბი­ბი­ლო­ვის მიერ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­კე­თე­ბულ მი­მარ­თვას, ახალ­გო­რე­ლი სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტი თა­მარ მე­ა­რა­ყიშ­ვი­ლი ავ­რცე­ლებს, რო­მელ­მაც სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის თა­ვის გვერ­დზე ცხინ­ვა­ლე­ლი ექი­მის გან­ცხა­დე­ბის ტექ­სტი გა­ნა­თავ­სა.

ყვე­ლა­ფე­რი ცხინ­ვა­ლის რეს­პუბ­ლი­კუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ქი­რურ­გის ვლა­დის­ლავ ვა­ლი­ე­ვის გან­ცხა­დე­ბას მოჰ­ყვა, რო­მელ­მაც სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის დი­რექ­ტორს გან­ცხა­დე­ბა გა­უგ­ზავ­ნა, სამ­სა­ხუ­რი­დან და­თხოვ­ნის შე­სა­ხებ."კა­რან­ტი­ნის დროს, ექი­მებს უსაფრ­თხო­ე­ბის არა­ვი­თა­რი მე­ქა­ნიზ­მე­ბი არ აქვთ. ეს ეხე­ბა, სა­მე­დი­ცი­ნო ნიღ­ბებს, ხელ­თათ­მა­ნებს და სხვა სა­ხის აუ­ცი­ლე­ბელ ეკი­პი­რე­ბას, ამი­ტომ უარს ვამ­ბობ მო­რი­გე­ო­ბა­ზე" - წე­რია ვა­ლი­ე­ვის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, საფრ­თხე რე­ა­ლუ­რია, რად­გან ვლა­დი­კავ­კაზ­ში უკვე და­ფიქ­სირ­და ვირუ­სის 4 შემ­თხვე­ვა. ამ რე­ა­ლო­ბა­ში კი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რუ­სეთ­თან "სა­ზღვა­რი" უკვე ჩა­კე­ტი­ლია, გავ­რცე­ლე­ბის რის­კე­ბი არ­სე­ბობს და არც ის არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რე­გი­ონ­ში ვირუ­სი უკვე იყოს, უბ­რა­ლოდ, შე­სა­ბა­მი­სი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის არარ­სე­ბო­ბის გამო, ჯერ­ჯე­რო­ბით გა­მოვ­ლე­ნი­ლი არ არის.

"ექი­მი ითხოვს უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბებს, რათა იმუ­შა­ოს. რა არის აქ უჩ­ვე­უ­ლო? რა­ტომ უნდა და­ზა­რალ­დეს? რა მოხ­დე­ბა იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გარ­შე­მო ყვე­ლას და­ა­ინ­ფი­ცი­რებს - სამ­სა­ხურ­სა და სახ­ლში? ის, რომ თურ­მე ახლა არ გვყავს და­ვირუ­სე­ბუ­ლე­ბი, ნიშ­ნავს, რომ არც გვე­ყო­ლე­ბა? მით უფრო, რომ რა­ღაც დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში თურ­მე უსიმპტო­მოდ მიმ­დი­ნა­რე­ობს..." - კი­თხუ­ლობს ად­გი­ლობ­რი­ვი გერ­მან ხუ­ა­გე­ვი.

"მად­ლო­ბა იმ ექიმს გამ­ბე­და­ო­ბის­თვის, თუნ­დაც იმი­ტომ, რომ სხვა ექი­მე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, პრობ­ლე­მებს არ მა­ლავს... რა უნდა პრე­ზი­დენტს, ექი­მი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე იღებ­დეს და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებს?" - წერს ვა­დიმ ჯო­ე­ვი.

ამის კვალ­დაკ­ვალ, ცხინ­ვა­ლის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებ­ში არ­სე­ბულ სხვა­დას­ხვა სა­ხის დე­ფი­ციტ­ზე სხვა ექი­მე­ბიც ლა­პა­რა­კო­ბენ.

cominf.org-სთან სა­უ­ბარ­ში ერთ-ერთი ექი­მი ამ­ბობს, რომ სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­ვენ­ტა­რის დე­ფი­ცი­ტი აქვს, ასე­ვე არ ჰყოფ­ნით კად­რე­ბი სა­სუნ­თქი აპა­რა­ტე­ბის­თვის.

"ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში არ­სე­ბულ ტექ­ნი­კას­თან შე­და­რე­ბით, სამ­ჯერ ნაკ­ლე­ბია... ამ ყვე­ლაფ­რის ერთ-ერთი მი­ზე­ზია რუ­სეთ­თან ჩა­კე­ტი­ლი სა­ზღვა­რი, თა­ვის მხრივ ამ ქვე­ყა­ნამ სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­დუქ­ტის ექ­სპორ­ტი აკ­რძა­ლა. ასე რომ, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, ალ­ბათ ვი­თა­რე­ბის გარ­თუ­ლე­ბას უნდა ვე­ლო­დოთ" - ამ­ბობს ექი­მი, რომ­ლის თქმი­თაც, ჯერ­ჯე­რო­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს ექი­მე­ბის­თვის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სპეც­კომ­ბი­ნი­ზო­ნე­ბის სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბაც.

[ წყარო - https://www.ambebi.ge/ ]

კომენტარები
        მსგავსი სიახლეები