COVID - 19
23-04-2020 17:25

"აქ დაავადების გავრცელებაა და უკან დაგვრჩება ეს კიტრი" - მარნეულში, სადაც მოსახლეობაა შეკრებილი, ხმაურია

"აქ დაავადების გავრცელებაა და უკან დაგვრჩება ეს კიტრი" - მარნეულში, სადაც მოსახლეობაა შეკრებილი, ხმაურია

აქ და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბაა და უკან დაგ­ვრჩე­ბა ეს კიტ­რი, - ამ სი­ტყვე­ბით მი­მარ­თა ქვე­მო ქარ­თლში სა­ხელ­მწი­ფო რწმუ­ნე­ბულ­მა შოთა რეხ­ვი­აშ­ვილ­მა მარ­ნე­ულ­ში შეკ­რე­ბილ მო­სახ­ლე­ო­ბას, რომ­ლე­ბიც პრო­დუქ­ცი­ის ჩა­ბა­რე­ბი­სას სო­ცი­ა­ლურ დის­ტან­ცი­რე­ბას არ იცა­ვენ.

ცნო­ბის­თვის, მარ­ნე­ულ­ში, სა­დაც სატ­ვირ­თო მან­ქა­ნე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ას რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით იბა­რე­ბენ, ხმა­უ­რია.

რო­გორც შოთა რეხ­ვი­აშ­ვი­ლი გან­მარ­ტავს, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ცე­დუ­რა სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბის და რე­კო­მე­დენ­და­ცი­ე­ბის დარ­ღვე­ვით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც სა­გან­გა­შოა. მისი თქმით, სატ­ვირ­თო მან­ქა­ნე­ბი პირ­ვე­ლი იმ სოფ­ლებ­ში შე­ვიდ­ნენ, სა­დაც პრო­დუქ­ტი დაგ­როვ­და, გარ­კვე­უ­ლი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვაა.

„ახლა პრო­დუ­ქი­ის ჩა­ბა­რე­ბის ეტა­პია, მაგ­რამ ეს ეტა­პი რე­კო­მენ­და­ცი­ის, სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბის, და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის დარ­ღვე­ვით მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ეს ძა­ლი­ან სა­გან­გა­შოა. რად­გან ეს პირ­ვე­ლი დღეა და ამ პრო­ცეს­ში ჩარ­თვა და­ვი­წყეთ, წეს­რი­გი იქ­ნე­ბა, თუმ­ცა, დღე­ვან­დე­ლი დღე იმე­დის მომ­ცე­მი არაა იმ კუ­თხით, რომ ამ და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით სწორ ნა­ბი­ჯებს არ ვდგამთ, პირ­და­პირ ვამ­ბობ, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ წეს­რიგს ვერ ვი­ცავთ, რაც აუ­ცი­ლებ­ლად და­სა­ცა­ვია. მან­ქა­ნე­ბი შე­მო­დი­ან და მა­ნამ­დეც შე­მო­დი­ოდ­ნენ, თან იგი­ვე კომ­პა­ნია, ასე­ვე შე­მო­დი­ოდ­ნენ და­მა­ტე­ბით, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი დის­ტრი­ბუ­ტო­რე­ბი M2 კა­ტე­გო­რი­ის სა­მარ­შუ­ტო ტი­პის მა­ნა­ქა­ნე­ბით, პრო­დუქ­ცია გა­ქონ­დათ და ახ­ლაც გა­აქვთ. უბ­რა­ლოდ, ახლა და­ე­მა­ტა სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, მაგ­რამ რად­გან იმ სოფ­ლებ­ში შე­მო­ვე­დით პირ­ვე­ლი, სა­დაც ეს პრო­დუქ­ტი დაგ­როვ­და, გარ­კვე­უ­ლი ვნე­ბა­თაღ­ლე­ვაა და ყვე­ლას უნდა, რომ რა­ღაც­ნა­ი­რად პირ­ველ რიგ­ში, თა­ვი­სი პრო­დუქ­ტი შე­ი­ტა­ნოს ამ სატ­ვირ­თო მან­ქა­ნა­ში. ჩვენ მი­ვი­ღებთ ზო­მებს, დღეს­ვე და­ვი­წყებთ, რომ სი­ე­ბი წინ­სწრე­ბით გვქონ­დეს დად­გე­ნი­ლი და ცენ­ტრში მხო­ლოდ ის ოჯა­ხი და ის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბა გა­მო­ვი­დეს, რაც არ და­არ­ღვევს რე­კო­მენ­და­ცი­ებს, ეს არის ამო­ცა­ნაც და გა­მოწ­ვე­ვაც დღე­ვან­დე­ლი დღი­დან და ამას ვა­კე­თებთ“, - გა­ნა­ცხა­და რეხ­ვი­აშ­ვილ­მა.

სო­ფელ აღ­მა­მედ­ლო­ში შეკ­რე­ბილ მო­ქა­ლა­ქე­ებს, უსაფრ­თხო­ე­ბის დაც­ვის მიზ­ნით, პირ­ბა­დე­ებს ური­გე­ბენ.

ამას­თან, ად­გი­ლობ­რი­ვებს სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი დაშ­ლი­სა და წეს­რი­გის დაც­ვის­კენ მო­უ­წო­დე­ბენ. ად­გილ­ზე იმ­ყო­ფე­ბა მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერი ზაურ დარ­გა­ლი, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლე მა­მუ­კა ნა­ვე­რი­ა­ნი, ასე­ვე ქვე­მო ქარ­თლში სა­ხელ­მწი­ფო რწმუ­ნე­ბუ­ლი შოთა რეხ­ვი­აშ­ვი­ლი. ისი­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბას შეხ­ვდნენ და მათ პრობ­ლე­მებს გა­ეც­ნენ.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ და­წე­სე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის გამო, სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო პრო­დუქ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას ვერ ახერ­ხე­ბენ. ისი­ნი სა­ვაჭ­რო ქსელ „ჯი­ბეს" წარ­მო­მად­გენ­ლებს ელო­დე­ბი­ან.

წყარო: ambebi.ge

კომენტარები
        მსგავსი სიახლეები