COVID - 19
23-04-2020 17:26

რა ხდება მსოფლიოში კორონავირუსის გარდა - 8 მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც პანდემიის გამო შესაძლოა, გამოგვრჩა

რა ხდება მსოფლიოში კორონავირუსის გარდა - 8 მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც პანდემიის გამო შესაძლოა, გამოგვრჩა

მსოფ­ლი­ო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­აა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მთე­ლი ყუ­რა­დღე­ბა ამ მოვ­ლე­ნი­სად­მი არის მი­მარ­თუ­ლი და დღის მთა­ვა­რი ამ­ბე­ბიც COVID-19-ს უკავ­შირ­დე­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბიც კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბით ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან და გვერ­დზე რჩე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც რომ არა პან­დე­მია, გა­ცი­ლე­ბით მეტი დრო და­ეთ­მო­ბო­და...

ვნა­ხოთ ბოლო პე­რი­ო­დის 8 მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამ­ბა­ვი, რო­მე­ლიც COVID-19-ის პან­დე­მი­ის გამო, შე­საძ­ლოა, ვერც შე­ვამ­ჩნი­ეთ:

1. სი­რი­ელ ლტოლ­ვილ­თა კრი­ზი­სი

სი­რი­ელ ლტოლ­ვილ­თა კრი­ზი­სი ჩიხ­შია შე­სუ­ლი და მისი მოგ­ვა­რე­ბა ამ დრომ­დე ვერ ხერ­ხდე­ბა. სი­რი­ე­ლი მიგ­რან­ტე­ბი თურ­ქე­თი­დან ევ­რო­პის­კენ და­იძ­რნენ და სა­ბერ­ძნე­თის სა­ზღვარ­თან არი­ან. მათ სა­ბერ­ძნე­თი სა­ზღვრის გა­დაკ­ვე­თის უფ­ლე­ბას არ აძ­ლევს. მე­სა­ზღვრე­ებ­სა და მიგ­რან­ტებს შო­რის შე­ტა­კე­ბე­ბიც მოხ­და. არი­ან ისე­თი მიგ­რან­ტე­ბიც, რომ­ლე­ბიც სა­ბერ­ძნე­თის კუნ­ძუ­ლებ­ზე, ლტოლ­ვილ­თა ბა­ნა­კებ­ში ცხოვ­რო­ბენ. ბა­ნა­კებ­ში ხში­რია შე­ტა­კე­ბე­ბი. ერთ-ერთი ბოლო შემ­თხვე­ვა კუნ­ძულ ლეს­ბოს­ზე არ­სე­ბულ მიგ­რან­ტთა ბა­ნაკ­ში მოხ­და. უც­ნობ­მა პი­რებ­მა ორი მიგ­რან­ტი ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღით დაჭ­რეს. დაჭ­რი­ლე­ბი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. თავ­დამ­სხმე­ლებ­მა კი მი­მალ­ვა მო­ა­ხერ­ხეს.

ათა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნი უკი­დუ­რე­სად რთულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში უსახ­ლკა­როდ ცხოვ­რობს. რომ არა COVID-19 სა­კი­თხი უფრო აქ­ტი­უ­რად გა­შუქ­დე­ბო­და და შე­საძ­ლოა, პრობ­ლე­მა უფრო მარ­ტი­ვად მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი­ყო.

2. რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა უფ­ლე­ბა მი­ი­ღო, ქვე­ყა­ნა 2036 წლამ­დე მარ­თოს

10 მარტს რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფო დუ­მამ 382 ხმით, არც ერ­თის წი­ნა­აღ­მდეგ, მე­ო­რე მოს­მე­ნით მი­ი­ღო პრე­ზი­დენ­ტის კა­ნონპ­რო­ექ­ტი სა­კონ­სტი­ტუ­ციო ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. კა­ნონპ­რო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით, პუ­ტინს, არ­ჩევ­ნებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბის შე­დე­გად, 2036 წლამ­დე შე­ეძ­ლე­ბა პრე­ზი­დენ­ტად დარ­ჩე­ნა.

3. ახალ ზე­ლან­დი­ა­ში მი­ი­ღეს კა­ნო­ნი აბორ­ტის დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ

ახალ ზე­ლან­დი­ა­ში მი­ი­ღეს კა­ნო­ნი აბორ­ტის დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ. კა­ნო­ნის მი­ხედ­ვით, სა­ხელ­მწი­ფო იზ­რუ­ნებს და უმ­კურ­ნა­ლებს ყვე­ლა იმ ქალს, ვინც აბორ­ტის გა­კე­თე­ბას გა­და­წყვეტს. ახა­ლი ზე­ლან­დი­ის მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბი დიდი ხა­ნია იბ­რძოდ­ნენ იმის­თვის, რომ აბორ­ტის გა­კე­თე­ბა უკა­ნო­ნოდ აღარ მიჩ­ნე­უ­ლი­ყო.

4. უდაბ­ნოს კა­ლი­ე­ბის შე­მო­სე­ვა

კო­რო­ნა­ვირუ­სის გარ­და, მსოფ­ლიო კი­დევ ერთი გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე დგას, რო­მე­ლიც არა­ნაკ­ლე­ბი საფრ­თხის­ შემ­ცვე­ლია - ეს კა­ლი­ე­ბის შე­მო­სე­ვაა, ასო­ბით მი­ლი­არ­დი კა­ლია აღ­მო­სავ­ლეთ აფ­რი­კა­ში მო­სა­ვალს ანად­გუ­რებს და კვე­ბის კუ­თხით არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებს, კი­დევ უფრო არ­თუ­ლებს.

პრობ­ლე­მა მხო­ლოდ აღ­მო­სავ­ლეთ აფ­რი­კას არ ეხე­ბა. კა­ლი­ე­ბის გუნ­დი სხვა ქვეყ­ნე­ბის­კენ მი­ი­წევს, ისი­ნი სწრა­ფად მრავ­ლდე­ბი­ან და სწრა­ფად გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან. FAO (გა­ე­როს სურ­სა­თი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცია) უდი­დეს საფრ­თხე­ებ­ზე სა­უბ­რობს, თუმ­ცა კო­რო­ნა­ვირუ­სის გამო მე­დია და ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ საფრ­თხეს ვერ ხე­და­ვენ, ზი­ა­ნი კი, შე­საძ­ლოა კო­რო­ნა­ვირუს­ზე გა­ცი­ლე­ბით მეტი მი­ვი­ღოთ. გა­ე­როს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უდაბ­ნოს კა­ლი­ე­ბი აღ­მო­სავ­ლეთ აფ­რი­კას უპ­რე­ცენ­დენ­ტო საფრ­თხეს უქ­მნის სურ­სა­თის უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და სა­არ­სე­ბო წყა­როს თვალ­საზ­რი­სით. ექ­სპერ­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, კე­ნი­ა­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი კა­ლი­ე­ბის გუნ­დი ნიუ იორკზე სამ­ჯერ უფრო დიდ ად­გილს იკა­ვებს და ისი­ნი დღე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 3 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნის სამ­ყოფ საკ­ვებს ჭა­მენ.

5. აშშ-მა და თა­ლი­ბან­მა სა­ზა­ვო შე­თან­ხმე­ბას მი­აღ­წი­ეს
29 თე­ბერ­ვალს აშშ-მა და თა­ლი­ბან­მა ის­ტო­რი­ულ ზავს მი­აღ­წი­ეს. 10 მარტს ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ შე­თან­ხმე­ბის ფარ­გლებ­ში, აშშ ავ­ღა­ნე­თი­დან ჯა­რის გაყ­ვა­ნას იწყებს.
შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა 135 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ავ­ღა­ნე­თი­დან 8 600 ჯა­რის­კა­ცი უნდა გა­იყ­ვა­ნოს, ხოლო იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ თა­ლი­ბე­ბი ხელშკრუ­ლე­ბის პი­რო­ბებს შე­ას­რუ­ლე­ბენ, ქვე­ყა­ნას აშშ-სა და ნა­ტოს მო­კავ­ში­რე­ე­ბის ყვე­ლა სამ­ხედ­რო 14 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ტო­ვებს.

6. ყი­ნუ­ლი უფრო სწრა­ფად დნე­ბა

გრენ­ლან­დი­ა­სა და ან­ტარ­ქტი­და­ში ყი­ნუ­ლის დნო­ბა უფრო სწრა­ფად და­ი­წყო. მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, ყი­ნუ­ლი ექ­ვსჯერ უფრო სწრა­ფად დნე­ბა, ვიდ­რე 90-იან წლებ­ში. ასე­ვე, გლო­ბა­ლუ­რი მას­შტა­ბით ზღვის დო­ნემ 17.8 მმ-ით აი­წია.

ასე­ვე, ჰა­ე­რის უჩ­ვე­უ­ლოდ მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის გამო, ან­ტარ­ქტი­დას ახა­ლი, გი­გან­ტუ­რი აის­ბერ­გი მოს­წყდა. აის­ბერ­გის, სა­ხე­ლად B49-ის ფარ­თო­ბი, სა­ერ­თო ჯამ­ში, 200 კვად­რა­ტუ­ლი კი­ლო­მეტ­რი იყო, თუმ­ცა, რო­გორც მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, ის ნა­წი­ლე­ბად იშ­ლე­ბა, რის შე­დე­გა­დაც შე­და­რე­ბით მცი­რე ზო­მის აის­ბერ­გე­ბი წარ­მო­იქ­მნა, ხოლო დარ­ჩე­ნი­ლი, ყვე­ლა­ზე დიდი აის­ბერ­გის ფარ­თო­ბი ამ ეტაპ­ზე 100 კვად­რა­ტულ კი­ლო­მეტრს შე­ად­გენს.

7. ირან­მა ორ­ბი­ტა­ზე პირ­ვე­ლი სამ­ხედ­რო თვითმფრი­ნა­ვი გა­უშ­ვა
რამ­დე­ნი­მე უშე­დე­გო მცდე­ლო­ბის შემ­დეგ, ირა­ნის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ­მა გვარ­დი­ამ სამ­ხედ­რო თა­ნამ­გზავ­რი ორ­ბი­ტა­ზე გა­უშ­ვა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას "ფრანს 24“ ავ­რცე­ლებს. თა­ნამ­გზავ­რი, სა­ხელ­წო­დე­ბით "ნური“ 425 კი­ლო­მეტ­რის სი­მაღ­ლე­ზე გან­თავ­სდა. რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი გვარ­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ტე­ლი­ტის გაშ­ვე­ბა, "დიდი წარ­მა­ტე­ბაა“.

ცნო­ბის­თვის, ირა­ნის სა­ტე­ლი­ტუ­რი პროგ­რა­მე­ბი, აშშ-ის შეშ­ფო­თე­ბას იწ­ვევს. ვა­შინგტონ­მა 2019 წელს ირა­ნი გა­დამ­ზი­და­ვი რა­კე­ტის გაშ­ვე­ბის გამო ბა­ლის­ტი­კუ­რი რა­კე­ტე­ბის შე­სა­ხებ შე­თან­ხმე­ბის დარ­ღვე­ვა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა.

8. ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ამ ორი ბა­ლის­ტი­კუ­რი რა­კე­ტა გა­მოს­ცა­და

სამ­ხრეთ კო­რე­ის სამ­ხედ­რო­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 21 მარტს ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ამ ორი რა­კე­ტა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მცი­რე რა­დი­უ­სის ბა­ლის­ტი­კუ­რი რა­კე­ტე­ბი გა­ის­რო­ლა. სამ­ხრეთ კო­რე­ის მხა­რის შე­ფა­სე­ბით, ეს ქმე­დე­ბა გლო­ბა­ლუ­რი კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად ძა­ლი­ან შე­უ­სა­ბა­მო იყო.
რო­გორც სამ­ხრეთ კო­რე­ის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი შტა­ბის უფ­რო­სებ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რა­კე­ტე­ბი ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ის ჩრდი­ლო­ეთ-და­სავ­ლე­თით არ­სე­ბუ­ლი პრო­ვინ­ცი­ი­დან, სონ­ჩო­ნი­დან ზღვა­ში, კო­რე­ის ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძუ­ლის აღ­მო­სავ­ლე­თით გა­ის­რო­ლეს.

სამ­ხრეთ კო­რე­ის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი შტა­ბის უფ­რო­სებ­მა ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ას მსგავ­სი ქმე­დე­ბე­ბის და­უ­ყოვ­ნებ­ლი­ვი შე­წყვე­ტის­კენ მო­უ­წო­დეს. ისი­ნი მი­იჩ­ნე­ვენ,რომ ამ ქმე­დე­ბით ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ას პან­დე­მი­ის დროს, შე­საძ­ლოა, თა­ვი­სი ძა­ლი­სა და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბა სურ­დეს. კო­რო­ნა­ვირუ­სის კრი­ზი­სის დროს, ფხე­ნი­ანს სურს თა­ვი­სი ხალ­ხი და­ა­ჯე­როს, რომ მსოფ­ლი­ო­ში ძლი­ე­რი პო­ზი­ცი­ე­ბი აქვს.

წყარო: ambebi.ge

კომენტარები
        მსგავსი სიახლეები