COVID - 19
03-05-2020 11:53

"დაგვცინით? მობილურს თუ არ ვუპასუხეთ, კლიენტი როგორ მივიღოთ?!" - რისი შესრულება მოუწევთ სალონებს, რომ მუშაობის გაგრძელება შეძლონ

"დაგვცინით? მობილურს თუ არ ვუპასუხეთ, კლიენტი როგორ მივიღოთ?!" - რისი შესრულება მოუწევთ სალონებს, რომ მუშაობის გაგრძელება შეძლონ

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბი 8 ივ­ნი­სი­დან გა­იხ­სნე­ბა. თუმ­ცა მას შემ­დეგ, რაც ისი­ნი მუ­შა­ო­ბას გა­ნა­ახ­ლე­ბენ, გარ­კვე­უ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­უ­წევთ.

მათ შო­რის, სა­ლო­ნებ­ში მო­მუ­შა­ვე ადა­მი­ა­ნებს შო­რის აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს და­ცუ­ლი 2 მეტ­რი­ა­ნი დის­ტან­ცია, ყვე­ლა სა­ლონს უნდა ჰქონ­დეს უკონ­ტაქ­ტო თერ­მო­მეტ­რი, რათა კლი­ენ­ტებს მომ­სა­ხუ­რე­ბამ­დე ტემ­პე­რა­ტუ­რა გა­უ­ზო­მონ. ასე­ვე, აკ­რძა­ლუ­ლია მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ერთ სივ­რცე­ში 5 ადა­მი­ან­ზე მე­ტის ყოფ­ნა.

დე­ტა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ სა­ლო­ნე­ბის ფე­დე­რა­ცია ავ­რცე­ლებს:

"ვიცი, რომ ძა­ლი­ან გა­ინ­ტე­რე­სებთ ის რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი, რაც 8 ივ­ნი­სი­დან უნდა გან­ხორ­ცი­ელ­დეს სა­ლო­ნებ­ში, რომ მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მი­ვი­ღოთ. გთა­ვა­ზობთ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს და მო­თხოვ­ნებს, რის მი­ხედ­ვი­თაც უნდა იხელ­მძღვა­ნე­ლოთ.
სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბი სა­შუ­ა­ლო რის­კის მა­ტა­რე­ბელ ობი­ე­ტებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა. აქვე გთა­ვა­ზობთ იმ წე­სე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს მარ­ტი­ვად, რო­მე­ლიც გა­წე­რი­ლია ბრძა­ნე­ბებ­ში.

პირ­ვე­ლი, რაც უნდა გა­ა­კე­თოთ, არის რომ უნდა შე­იძ­ნი­ოთ უკონ­ტაქ­ტო თერ­მო­მეტ­რე­ბი, დამ­ცა­ვი ფა­რე­ბი, დე­ზო­ბა­რი­ე­რე­ბი. ნიღ­ბე­ბი და ხელ­თათ­მა­ნე­ბი ისე­დაც მო­ი­პო­ვე­ბო­და სა­ლო­ნებ­ში.
ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლია, სამ­სა­ხურ­ში გა­მო­ცხა­დე­ბის­თა­ნა­ვე გა­ი­ზო­მოს სი­ცხე და აღ­რი­ცხვის ჟურ­ნალ­ში შე­ი­ტა­ნოს მო­ნა­ცე­მე­ბი
კა­რებ­ში უნდა იდ­გეს ერთი თა­ნამ­შრო­მე­ლი, რო­მე­ლიც შე­მო­სულ მომ­ხმა­რე­ბელს გა­უ­ზო­მავს სი­ცხეს, და­ა­ბა­ნი­ნებს ხელს/დე­ზინ­ფექ­ცი­ას გა­უ­კე­თებს სა­დე­ზინ­ფექ­ციო სხნა­რით, რო­მე­ლიც იქვე გექ­ნე­ბათ მო­თავ­სე­ბუ­ლი. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ყო­ვე­ლი კლი­ენ­ტის მო­ნა­ცე­მე­ბი (ტემ­პე­რა­ტუ­რა) შე­ტა­ნი­ლი იქ­ნას აღ­რი­ცხვის ჟურ­ნალ­ში
ხე­ლოს­ნებს შო­რის, ასე­ვე მომ­ხმა­რებ­ლებს შო­რის მან­ძი­ლი უნდა იყოს 2 მეტ­რი
მომ­ხმა­რებ­ლებს უნდა ეკე­თოთ ნიღ­ბე­ბი და ხელ­თათ­მა­ნე­ბი, ხოლო ხე­ლოს­ნებს ფა­რე­ბი, ნიღ­ბე­ბი და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში (მა­გა­ლი­თად, მა­ნი­კი­უ­რი, კოს­მე­ტო­ლო­გი) ხელ­თათ­მა­ნი
ერთ სივ­რცე­ში მაქ­სი­მუმ 5 ადა­მი­ა­ნის ერ­თად ყოფ­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.
ვი­საც გრძე­ლი თმა აქვს(ხე­ლოს­ნებს), უნდა და­ი­მაგ­რონ
აკ­რძა­ლუ­ლია მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა
დამ­ლა­გე­ბელ­მა ხში­რად უნდა წმინ­დოს ია­ტა­კი სა­დე­ზი­ფექ­ციო ხსნა­რით, ხოლო სვე­ლი წერ­ტი­ლე­ბი, ყო­ვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის შემ­დეგ
სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბის მფლო­ბე­ლებ­მა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია შე­ავ­სოთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფორ­მა, სა­დაც უნდა მი­უ­თი­თოთ სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რომ­ლი­თაც თქვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და­დი­ან.
ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რებ­მა ყო­ვე­ლი სა­უბ­რის შემ­დეგ ტე­ლე­ფო­ნი სა­დი­ზენ­ფიქ­სა­ციო ხსნა­რით უნდა გაწ­მინ­დონ.
გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ეს წე­სე­ბი ჩვე­ნი მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი არ არის, ეს არის მთავ­რო­ბის დად­გე­ნი­ლე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად სხვა­დას­ხვა კო­მენ­ტა­რე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვეთ!

ჩვენ მზად ვართ, ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ ნე­ბის­მი­ერ თქვენ­თა­გან­თან კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბით და გვერ­წმუ­ნეთ, ჩვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი თან­ხვედ­რია.

პა­ტი­ვის­ცე­მით,თა­მუ­ნა შა­რა­შე­ნი­ძე სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ლო­ნე­ბის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი" - ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

[ წყარო - https://www.ambebi.ge ]

კომენტარები
        მსგავსი სიახლეები